Czynności notarialne

Czynności notarialne dokonywane w naszej Kancelarii Notarialnej to:

sporządzanie aktów notarialnych

spisywanie protokołów

sporządzanie poświadczeń

doręczanie oświadczeń

sporządzanie protestów weksli i czeków

sporządzanie protestów weksli i czeków

sporządzanie aktów poświadczenia dziedziczenia

sporządzanie wypisów, odpisów i wyciągów dokumentów

przyjmowanie na przechowanie: pieniędzy, dokumentów i papierów wartościowych

sporządzanie na żądanie stron: projektów aktów, oświadczeń i innych dokumentów

sporządzanie innych czynności wynikających z odrębnych przepisów

Notariusze dokonują czynności notarialnych na miejscu w kancelarii w Katowicach, w godzinach jej urzędowania, oraz w uzasadnionych przypadkach także poza Kancelarią. Za dokonane czynności prawnicy pobierają wynagrodzenie na podstawie indywidualnych ustaleń z Klientem, jednak nie większe niż przewidziane przepisami prawa (rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej).